^Powrót na górę strony
  
  
  
Get Adobe Flash player

WEWNĘTRZNA PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA

Od 13 maja nasze przedszkole funkcjonuje w ścisłym reżimie sanitarnym, prosimy o zapoznanie się z wewnętrzną procedurą bezpieczeństwa, która obowiązuje w naszej placówce.

 

WEWNĘTRZNA PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJACA W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM NR 4 W KĘPNIE

PODCZAS EPIDEMII COVID-19

 

Podstawa prawna stosowanych procedur

 •  art. 68 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz.1148 ze zm.),
 •  wytyczne Ministra Edukacji Narodowej, Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2020 r. wydane związku z decyzją o otwarciu przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego,
 • wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567)
 •                      I.            USTALENIE CELU PROCEDURY, JEJ ZAKRESU ORAZ ODBIORCÓW
 1. Głównym celem procedury jest zapewnienie bezpieczeństwa higieniczno – sanitarnego i zdrowotnego zarówno wychowankom przedszkola, jak i pracownikom podczas epidemii COVID – 19.
 2. Wytyczne zawarte w procedurze dotyczą wszystkich pracowników przedszkola, wychowanków i ich rodziców.
 3. Procedura dotyczy nieruchomości położonej przy ul. Cichej 13, tj. budynku i terenów należących do Przedszkola Samorządowego nr 4 w Kepnie
 4.            
 5.                 II.            ORGANIZACJA DOBORU DZIECI
 1. Ze względu na sytuację epidemiczną i związaną z tym ograniczoną liczebnością grup przedszkolnych, spośród chętnych w pierwszej kolejności z opieki przedszkolnej mogą korzystać dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką nad dzieckiem. Dzieci rodziców realizujących zawodowo zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 mają pierwszeństwo. (załącznik nr 1)
 2. Do przedszkola przyjmowane są tylko dzieci zdrowe, które nie wykazują żadnych objawów chorobowych. (załącznik nr 1)
 3. Dzieci zamieszkujące wraz z osobami na kwarantannie lub w izolacji nie mogą uczęszczać do placówki. (załącznik nr 1)
 4. Rodzic/opiekun wyraża zgodę na regularne mierzenie temperatury dziecka podczas  pobytu dziecka w przedszkolu (załącznik nr 1).
 5. Rodzic otrzymuje oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych dziecka w celu realizacji zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego oraz wykonywaniu pomiarów temperatury dziecka w celu ochrony żywotnych interesów dziecka oraz pracowników przedszkola. (załącznik nr 2).

III.       PORANNE SCHODZENIE SIĘ DZIECI I PRACOWNIKÓW

 1. Dzieci muszą być  przyprowadzane o godzinie ustalonej w deklaracji. Ustalane godziny musza mieścić się w czasie od 6:30 do 8:00. Po godzinie 8:00 dzieci nie będą przyjmowane.
 2. W przedsionku przedszkola znajduje się śluza sanitarna, w której wyznaczony pracownik będzie sprawdzał stan zdrowia dziecka lub pracownika. Zostanie zmierzona temperatura oraz przeprowadzony wywiad, na temat stanu zdrowia (w przypadku dziecka wywiad przeprowadzony z rodzicem).
 3. Przy wejściu do przedszkola znajduje się płyn dezynfekujący, z którego muszą obowiązkowo skorzystać wszystkie osoby dorosłe. Informacja o obligatoryjnym korzystaniu z płynu oraz instrukcja korzystania zawieszone obok dozownika.
 4. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci maja obowiązek zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników przedszkola i innych rodziców wynoszący 1,5-2m.
 5. Rodzice i opiekunowie mogą wchodzić jedynie do przedsionka przedszkola i mają wówczas obowiązek zakrywania ust i nosa(maseczka, przyłbica, chusta). Dziecko przyprowadza jeden rodzic/opiekun.
 6. Dzieci przyprowadzane i odbierane są wyłącznie przez osoby zdrowe.
 7. Dzieci czteroletnie i starsze przychodzą do przedszkola w maseczkach. W przedsionku rodzic umieszcza  maseczkę w woreczku foliowym i zabiera. Przychodząc po dziecko w przedsionku zakłada mu czystą maseczkę.
 8. Zdrowe dziecko z przedsionka odprowadzane jest do szatni, a następnie do sali przez wyznaczonego pracownika placówki.
 9. Po wejściu do sali dziecko udaje się do łazienki dokładnie myje ręce mydłem wg instrukcji.

 

                                          IV.     ORGANIZACJA OPIEKI W PRZEDSZKOLU

 

 1. W sali (w grupie) przebywa do 12 dzieci.
 2. W ciągu tygodnia do  danej grupy dzieci przyporządkowanych jest dwóch nauczycieli (jeden pracuje rano, drugi po południu).
 3. Dana grupa dzieci codziennie przebywa w tej samej sali.
 4. Nauczyciel pracujący w oddziale sporządza codziennie kartę monitorowania obecności poszczególnych osób w Sali (załącznik  nr 3)
 5. W sali znajduje się wyłącznie wyposażenie (meble, zabawki, sprzęt gimnastyczny), które można myć z użyciem detergentów  lub dezynfekować.
 6. Zabronione jest przynoszenie do przedszkola przez dzieci własnych zabawek i innych przedmiotów, poza pozostawionym w szatni obuwiem i odzieżą.
 7. Sale wietrzone są co godzinę, poprzez otwarcie drzwi wychodzących na taras lub okien.
 8. Personel pomocniczy oraz kuchenny nie może kontaktować się z dziećmi oraz z nauczycielami.
 9. Nauczyciele regularnie myją ręce wodą z mydłem oraz pilnują, aby dziecko również często myło ręce, w szczególności: po wejściu rano do sali, przed jedzeniem, po powrocie z placu zabaw  czy po korzystaniu z toalety.
 10. W łazience wiszą instrukcje prawidłowego mycia rąk. Nauczyciele uczą myć ręce zgodnie z instrukcją, a jeżeli dziecko nie potrafi, pomagają mu prawidłowo je umyć.
 11. W przedszkolu nie wolno myć zębów. Przybory do mycia zębów muszą być odebrane przez rodziców lub schowane, aby dzieci nie miały do nich dostępu.
 12. Dystrybutory wody oraz kubeczki do wody znajdujące się w sali nie mogą być dostępne dla dzieci. Wodę nalewa i podaje nauczyciel.
 13. Na placu przedszkolnym grupy przebywają w wyznaczonych godzinach i w wyznaczonym miejscu. Można korzystać wyłącznie ze sprzętu, który nie jest zabezpieczony przed korzystaniem, gdyż ten sprzęt jest na bieżąco dezynfekowany. Nie wolno korzystać z piaskownic. Podczas przebywania zarówno na placu, jak i w sali należy pamiętać o zachowaniu możliwie maksymalnej odległości.
 14. Nie wolno wychodzić z dziećmi poza teren przedszkola.
 15. Należy zapewnić taką organizację pracy, która uniemożliwi stykanie się ze sobą poszczególnych grup dzieci. Dzieci z poszczególnych grup nie mogą spotykać się ze sobą w ciągach komunikacyjnych czy na placu przedszkolnym.
 16. W salach mogą przebywać dzieci, nauczyciel, pomoc nauczyciela tylko podczas wykonywania czynności dezynfekcyjnych oraz dyrektor w celu monitorowania czystości.
 17. Przygotowując dzieciom miejsce do spania, należy pamiętać o obowiązkowej odległości pomiędzy leżakami (około 1,5m).
 18. W każdej grupie znajduje się termometr bezdotykowy.
 19. Dwukrotnie w ciągu dnia wyznaczony pracownik dokonuje dzieciom kontrolnego pomiaru temperatury (załącznik nr 4).
 20. Nauczyciele zobowiązani są do zapewnienia szybkiego sposobu komunikacji z rodzicami/ opiekunami dziecka.
 21. Jeżeli dziecko przejawia niepokojące objawy chorobowe stosuje się ustalenia punktu VIII niniejszej procedury.

 

                                           V.    ŻYWIENIE

 

 1. Przy organizacji żywienia w przedszkolu, obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszącymi się do żywienia zbiorowego, personel kuchenny zobowiązany jest do:

- stosowania środków ochrony osobistej;

- utrzymania wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego;

- mycia w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze minimum 60o C lub wyparzania wielorazowych naczyń i sztućców.

 1. Podczas pracy przy obróbce żywności, pracownicy kuchni muszą używać przyłbic lub maseczek.
 2. Posiłki wydawane są w sali przedszkolnej. Posiłki do sali dostarcza pomoc nauczyciela. Po zakończeniu posiłku pomoc nauczyciela odwozi naczynia do zmywalni.
 3. Podczas posiłku przy stoliku siedzi jedno dziecko. Przy większej liczbie dzieci, spożywanie posiłku będzie odbywało się zmianowo.
 4. Personel kuchenny korzysta wyłącznie z wejścia do przedszkola od strony kuchni i nie może przekraczać drzwi łączących kuchnię z korytarzem przedszkola oraz ze zmywalnią.
 5. Do zmywalni naczyń personel kuchni nie ma dostępu. Naczynia myje pomoc nauczyciela.
 6. Praniem zajmuje się pomoc nauczyciela(również fartuchów i ręczników kuchennych), ponieważ pralka i suszarka znajdują się w lokalizacji dostępnej tylko temu personelowi.
 7. Podczas cyklu prania w pralce mogą znajdować się tylko przedmioty z jednego obszaru(kuchnia, sala, itp.)

 

VI. HIGIENA, CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA

 

 1. W przedsionku przedszkola znajduje się stanowisko dezynfekcji rąk wraz z informacją o konieczności ich dezynfekcji przez wszystkie wchodzące osoby dorosłe.
 2. W placówce nie mogą przebywać osoby trzecie. Jeżeli jednak będzie taka konieczność należy wówczas zachować wszelkie środki ostrożności.
 3. Opiekunowie i pozostały personel przedszkola powinni zachować dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni podmiotu, wynoszący minimum 1,5 m.
 4. Salę, w której przebywają dzieci należy wietrzyć co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 5. Przygotowując dzieciom miejsce do spania, należy pamiętać o obowiązkowej odległości pomiędzy leżakami (około 1,5m). Po wypoczynku leżaki muszą być obowiązkowo zdezynfekowane a pościel wyprana i wyprasowana.
 6. Pomoc nauczyciela odpowiedzialna jest za codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania czystości  ciągów komunikacyjnych, toalet i sal oddziału. Odpowiada ona za dezynfekcję powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, włączników światła, i powierzchni płaskich, w tym blatów stołów i poręczy krzeseł (załącznik nr 5 i 6).
 7. Za dezynfekcję zabawek  i innych przedmiotów używanych przez dzieci odpowiedzialna jest pomoc nauczyciela.
 8. Personel kuchenny  i intendent odpowiedzialni są za codzienne prace porządkowe na terenie kuchni, magazynów żywności, toalet i ciągów komunikacyjnych należących  do kuchni. (załącznik nr 7).
 9. Podczas przeprowadzania dezynfekcji przestrzegane są ściśle zalecenia producentów znajdujące się na opakowaniach środków do dezynfekcji. Przestrzegany jest również czas niezbędny do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów.
 10. Wszystkie toalety są na bieżąco dezynfekowane.
 11. Do pracy w przedszkolu mogą przychodzić jedynie osoby zdrowe, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.
 12. Dyrektor przedszkola monitoruje  codzienne prace porządkowe we wszystkich obszarach przedszkola (karta monitoringu – załączniki 4,5,6).

 

VII.  IZOLATKA

 

 1. W przedszkolu zostało zorganizowane  pomieszczenie, w którym osoba wykazująca objawy chorobowe zostanie odizolowana od pozostałych osób znajdujących się na terenie obiektu.
 2. Pomieszczenie zostało wyposażone w środki ochrony indywidualnej i płyn dezynfekujący.
 3. Izolatka jest na bieżąco myta i w razie potrzeby dezynfekowana.
 4. W widocznym miejscu została umieszczona informacja zawierająca ważne numery telefonów, w tym do stacji sanitarno – epidemiologicznej i służb medycznych.
 5. W celu szybkiego kontaktu z rodzicami w miejscu dostępnym tylko dla osoby wyznaczonej przez dyrektora  do  zajmowania się dzieckiem, zgromadzone zostały numery kontaktowe do rodziców dzieci (tylko tych zgłoszonych po 12 maja 2020 r.).
 6. Wyznaczony pracownik sporządza kartę izolatki, w której odnotowuje się nazwiska osób izolowanych oraz stan czystości i dezynfekcji pomieszczenia (załącznik nr  8).

 

VIII.  SZCZEGÓŁOWA PROCEDURA DOTYCZĄCA ZASAD POSTĘPOWANIA
W PRZYPADKU PODEJRZENIA U DZIECI ZARAŻENIA KORONAWIRUSEM

 

 1. W przypadku zauważenia u dziecka objawów:

  - gorączka powyżej 38o C

  - kaszel

  - duszności

należy zawiadomić dyrektora przedszkola oraz rodziców dziecka – jak najszybciej.

 1. Dziecko z objawami należy odizolować od osób zdrowych umieszczając
  go w przygotowanej izolatce.
 2. Dziecko pozostawać będzie pod opieką pracownika wyznaczonego przez dyrektora.  Wyznaczony pracownik zobowiązany jest do założenia stroju ochronnego (kombinezon, maska, przyłbica). Zalecana  odległość od dziecka – 2m.
 3. We wspomnianym pomieszczeniu, w tym czasie nie może przebywać żadna inna osoba.
 4. O złym samopoczuciu dziecka lub występowaniu niepokojących objawów pracownik opiekujący się dzieckiem powiadamia rodziców.
 5. Rodzic zobowiązany jest do niezwłocznego odebrania telefonu i pilnego pojawienia się w przedszkolu.
 6. O zaistniałej sytuacji dyrektor powiadamia SANEPID tel.: 62 78 232 38

oraz organ prowadzący 62 78 258 37

 1. Po przyjeździe rodziców dziecko pozostaje pod ich opieką.
 2. Dalsze działania podejmuje dyrektor w porozumieniu z SANEPID-em, organem prowadzącym i o podjętych decyzjach niezwłoczne informuje rodziców i pracowników przedszkola.

 

IX. PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM LUB ZACHOROWANIA NA COVID-19 U PRACOWNIKÓW

 

 1. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów u pracowników nie powinni oni  przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem. O tym fakcie należy powiadomić też niezwłocznie dyrektora przedszkola.
 2. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem niezwłocznie odsuwa się go od pracy                     i jeśli to konieczne, wstrzymuje przyjmowanie kolejnych dzieci.
 3. Pracownik z objawami zakażenia, musi zostać umieszczony w izolatce.
 4. Dyrektor powiadamia  o tym fakcie  właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosuje się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
 5. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w przedszkolu procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.)W razie zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
 6. Dyrektor ustala listę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach przedszkola, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie.
 7. Na bieżąco sprawdzane są wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego, dostępne na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl odnoszące się do osób, które miały kontakt z zakażonym i postepowanie z zakażonym dostosowuje się do tych wytycznych.
Copyright © 2013. Dziecięca Kraina Rights Reserved.